പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നോട്ട് നിരോധനം ഒരു വിജയം എന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നുവോ ?

Do you think that the Demonetization move from PM Narendra Modi is a success?
Yes , It is a success
3 Vote
No , It is a failure
32 Vote
Idea is good , but did not implement properly .
18 Vote
Close