ഓൺലൈൻ സർവ്വേ –രണ്ടാം ഘട്ടം –നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ .

ഓൺലൈൻ സർവ്വേ –രണ്ടാം ഘട്ടം –നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ . പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരെ , പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ചിത്രം തെളിയുമ്പോൾ വായനക്കാർക്കായി ട്രെൻഡ് അറിയുവാൻ

Read more

ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ ഒരു സർവ്വേ ..

കേരളത്തിലെ വിവിധ പാർലമെന്റ് സീറ്റുകളിൽ കേരള ന്യൂസ് ഒരു സർവ്വേ നടത്തുക ആണ് . ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം , കോട്ടയം , പത്തനംതിട്ട , ഇടുക്കി

Read more

കൊച്ചി ഏലൂരിൽ നദീ തീരത്തു , വില്ലാ പ്ലോട്ടുകൾ

എറണാകുളം , ഏലൂരിൽ 18 .5 സെൻറ് സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക് . നദീ തീരത്തുള്ള ഈ സ്ഥലം , 2 വില്ലകൾ പണിയുന്നതിനുള്ള സുന്ദരമായ ഒരു പ്ലോട്ട്

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)