പഴമയുടെ മഹിമയും രുചിയുടെ പെരുമയുമായി ചാവറാ സ്പൈസസ്

നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അച്ചാറിനോടുള്ള താൽപ്പര്യം ഒന്ന് വേറെ തന്നെ ആണ്… അതുപോലെ കൊണ്ടാട്ടങ്ങളോടും…. എത്ര കറികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ലേശം അച്ചാറോ, ഉപ്പിലിട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കൊണ്ടാട്ടമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ

Read more