പഴമയുടെ മഹിമയും രുചിയുടെ പെരുമയുമായി ചാവറാ സ്പൈസസ്

നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അച്ചാറിനോടുള്ള താൽപ്പര്യം ഒന്ന് വേറെ തന്നെ ആണ്… അതുപോലെ കൊണ്ടാട്ടങ്ങളോടും…. എത്ര കറികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ലേശം അച്ചാറോ, ഉപ്പിലിട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കൊണ്ടാട്ടമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)