കൗമാരഭൃത്യം പ്രോജക്ടിലേക്ക് താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവിധ തസ്തികകളില്‍ നിയമനം.

തിരുവനന്തപുരം ഗവ. ആയുവേദ കോളേജ് ബാലചികിത്സാ വിഭാഗവും ശിശുക്ഷേമ സമിതിയും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കൗമാരഭൃത്യം പ്രോജക്ടിലേക്ക് താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവിധ തസ്തികകളില്‍ നിയമനം നടത്തും. 24ന് പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസില്‍

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)