കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 3,000 കോടിയുടെ പാക്കേജ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 3,000 കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കെഎസ്ആർടിസിയിലെ മാനേജ്മെന്‍റിനെ അഴിച്ചുപണിയും. കൂടുതൽ പ്രഫഷണലുകളെ നവീകരണത്തിനായി നിയോഗിക്കും.

കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ശന്പളം മുടങ്ങില്ലെന്നും പെൻഷനും ശന്പളത്തിനുമായി സർക്കാർ നൽകുന്ന സഹായം തുടരുമെന്നും മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2018 ഓടെ കോർപ്പറേഷന്‍റെ വരവും ചിലവും സന്തുലിതമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മന്ത്രി പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

 

Facebook Comments

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shares