മുന്നണി പ്രവേശം,വിവാദം അപ്രസക്തം.. കെ.എം.മാണി

Please follow and like us:
190k

കോട്ടയം:ഏതെങ്കിലും മുന്നണിയിൽ ചേരാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് -എം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ആരുടെയെങ്കിലും മുന്നിൽ അപേക്ഷയുമായി നിൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലെന്ന് കെ എം മാണി.

പാർട്ടിയുടെ മുന്നണി പ്രവേശം സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് കക്ഷികൾ നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾ അപ്രസക്തവും അധാർമ്മികവുമാണ്. കേരള കോൺഗ്രസ് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിരുന്ന പാർട്ടിയാണ്. അതിൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ മുന്നണി പ്രവേശത്തെ കുറിച്ച് നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമെന്ന് കെ.എം.മാണി പറഞ്ഞു.

Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)