അഡാർ ലവ് ഇലെ പാട്ടു പിൻവലിച്ചു ;വർഗീയ ശക്തികൾ വിജയിച്ചു

Please follow and like us:
190k

രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തരംഗം ആയി മാറിയ മാണിക്യ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് പിൻവലിച്ചു . മത വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു 2 കേസ് ആണ് 2 ദിവസത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് .തുടർന്നുള്ള ചിത്രീകരണത്തെയും ഇത് ബാധിക്കും എന്നു മനസിലായ കൊണ്ടാണ് ആ പാട്ടു തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ സംവിധയകാൻ തീരുമാനിച്ചത് .

Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)