ഓൺലൈൻ സർവ്വേ –രണ്ടാം ഘട്ടം –നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ .

Please follow and like us:
190k

ഓൺലൈൻ സർവ്വേ –രണ്ടാം ഘട്ടം –നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ .

പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരെ , പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ചിത്രം തെളിയുമ്പോൾ വായനക്കാർക്കായി ട്രെൻഡ് അറിയുവാൻ കേരള ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ പോൾ നടത്തുക ആണ് . തീർത്തും സുതാര്യമായ ഈ പോളിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക .

[socialpoll id=”2545583"] [s[socialpoll id=”2545592"] [soc[socialpoll id=”2545587"][socia[socialpoll id=”2545585"]ocialp[socialpoll id=”2545581"]ialpol[socialpoll id=”2545579"]lpoll [socialpoll id=”2545578"]oll id[socialpoll id=”2545577"]l id=[socialpoll id=”2545576"]id=”[socialpoll id=”2545575"]=”25[socialpoll id=”2545574"]ids-video">
ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ ഒരു സർവ്വേ ..
Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)