ഓൺലൈൻ സർവ്വേ –രണ്ടാം ഘട്ടം –നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ .

Please follow and like us:
190k

ഓൺലൈൻ സർവ്വേ –രണ്ടാം ഘട്ടം –നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ .

പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരെ , പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ചിത്രം തെളിയുമ്പോൾ വായനക്കാർക്കായി ട്രെൻഡ് അറിയുവാൻ കേരള ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ പോൾ നടത്തുക ആണ് . തീർത്തും സുതാര്യമായ ഈ പോളിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക .

[socialpoll id=”2545583″] [socialpoll id=”2545592″] [socialpoll id=”2545587″] [socialpoll id=”2545585″] [socialpoll id=”2545581″] [socialpoll id=”2545579″] [socialpoll id=”2545578″] [socialpoll id=”2545577″] [socialpoll id=”2545576″] [socialpoll id=”2545575″] [socialpoll id=”2545574″]
Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

213total visits,4visits today

Enjoy this news portal? Please spread the word :)