ഓൺലൈൻ സർവ്വേ –രണ്ടാം ഘട്ടം –നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ .

ഓൺലൈൻ സർവ്വേ –രണ്ടാം ഘട്ടം –നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ .

പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരെ , പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ചിത്രം തെളിയുമ്പോൾ വായനക്കാർക്കായി ട്രെൻഡ് അറിയുവാൻ കേരള ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ പോൾ നടത്തുക ആണ് . തീർത്തും സുതാര്യമായ ഈ പോളിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക .

Facebook Comments

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Shares