ശശി തരൂരിന്റെ പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടോ. പ്രചാരണ വാഹനം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ

ശശി തരൂർ പരാതി നൽകിയതിൽ കാര്യമുണ്ടോ. മുകളിൽ കാണുന്ന വീഡിയോ കാണുക. 8 ദിവസം വാഹന അന്നൗൺസ്‌മെന്റിനു അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു നിറുത്തുന്നു. 8 ദിവസത്തെ ചിലവ് കാശ് എഴുതിയെടുക്കുന്നു…

Facebook Comments

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Shares