പാലായുടെ വീരപുത്രൻ മാർ കുടക്കച്ചിറ അന്തോണി കത്തനാരുടെ ഓർമ്മപെരുനാൾ

Please follow and like us:
190k

പാലാ:മാർത്തോമ നസ്രാണികളുടെ പുനഃരൈക്യത്തിനായി പരിശ്രമിച്ച കുടക്കച്ചിറ മാർ അന്തോനി കത്തനാരുടെ ഓർമ്മപെരുനാൾ ജൂലൈ 22 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9.00 ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച പ്ലാശനാൽ ഇടവക പള്ളിയിൽ വച്ച് ആചരിക്കുന്നു. പാലായുടെ അഭിമാന ഭാജനവും, 19 ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഉജ്ജ്വല സഭാസ്നേഹിയും, സഭാ സ്വാതന്ത്ര പോരാട്ടത്തിലെ മുന്നണി പോരാളിയുമായിരുന്നു കുടക്കച്ചിറ മാർ അന്തോനി കത്തനാർ. പാലായിൽ വസൂരി പടർന്നു പിടിച്ച അവസരത്തിൽ സധൈര്യം രോഗബാധിതരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും, മരിച്ചവരെ അടക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധനായിതീർന്നിരുന്നു. ചാവറ അച്ചന്റെ നാളാഗമത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പേര് കുടക്കച്ചിറ മാർ അന്തോനി കത്തനാരുടെയാണ്. ഈജിപ്തിലെ മഹാനായ സന്യാസ ശ്രേഷ്ഠനായ മാർ അന്തോനി ബാവായുടെ സന്യാസാശ്രമ മാതൃകയിൽ അദ്ദേഹം പ്ലാശനാലിൽ ഒരു ദയറ സ്ഥാപിച്ചു. സ്വജാതി മെത്രാനെ കിട്ടുവാനായി അദ്ദേഹം ബാഗ്ദാദിലേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹത്തിനെ അന്ത്യം ബാഗ്ദാദിൽ വച്ചായിരുന്നു. പാലായുടെ വീരപുത്രൻ മാത്രമല്ലായിരുന്നു കുടക്കച്ചിറ മാർ അന്തോനി കത്തനാർ അദ്ദേഹം മലങ്കരയുടെ വീരയോദ്ധാവും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും രോഗവാധിതരുടേയും സംരക്ഷകനും ആയിരുന്നു.

Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)