പ്രവാസിക്കും ജീവിതപങ്കാളിക്കും മാസവരുമാനം

Please follow and like us:
190k

പ്രവാസികള്‍ക്കും ജീവിതപങ്കാളിക്കും ജീവിതാവസാനംവരെ മാസവരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുമായി കേരള പ്രവാസി വെല്‍ഫെയര്‍ ബോര്‍ഡ്. നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയുടെ പത്തുശതമാനം വിഹിതം ഓരോ മാസവും പ്രവാസിക്കു ലഭിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. പ്രവാസിയുടെ മരണശേഷം ജീവിതപങ്കാളിക്ക് ഈ വിഹിതം കിട്ടും.

മൂന്നുലക്ഷം മുതല്‍ 51 ലക്ഷം വരെ രൂപയാണ് കേരള പ്രവാസി വെല്‍ഫെയര്‍ ബോര്‍ഡ് നിക്ഷേപമായി സ്വീകരിക്കുക. ഇൗ തുക ബോര്‍ഡ് കിഫ്ബിക്കു കൈമാറും. കിഫ്ബി നല്‍കുന്ന തുകയും സര്‍ക്കാര്‍ വിഹിതവും ചേര്‍ത്താണ് 10 ശതമാനം വിഹിതം നല്‍കുക. നിക്ഷേപത്തീയതി മുതല്‍ മൂന്നുവര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രതിമാസവിഹിതം ലഭിച്ചുതുടങ്ങും.

Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)