പിജെ ജോസഫ് കേരള കോൺഗ്രസിലെ വില്ലനോ? മാണി മരിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ചിരിച്ചത് ആര്?

പി.ജെ ജോസഫിന്റെ പിളർപ്പുകൾ കേരള കോൺഗ്രസിനെ ദുർബലമാക്കി; മന്ത്രിയാകാനും എംപിയാകാനും പിളർപ്പ്; മറ്റൊരു പിളർപ്പിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന കേരള കോൺഗ്രസിൽ വില്ലനായി ഇക്കുറിയും ജോസഫ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ

Read more

എന്തായാലും താൻ മത്സരിക്കും -പിജെ ജോസഫ്

കോട്ടയം : താൻ തന്നെ ആവും സ്ഥാനാർഥി എന്ന് ഒരു മുഴം മുന്നേ നീട്ടി എറിഞ്ഞു പിജെ ജോസഫ്. പാർട്ടി സീറ്റിൽ താൻ മത്സരിക്കും. 3 സീറ്റ്‌

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)