നടിയും അവതാരകയും ആയ എലീന പടിക്കൽ ..അഭിമുഖം

⁠⁠⁠എലീന പടിക്കൽ , മലയാളികളുടെ സ്വന്തം അവതാരക അതിലുപരി അഭിനയേത്രി . സുന്ദരി ആയ എലീനയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ആണ് ഇന്ന് കേരളാ ന്യൂസിൽ . ഭാര്യ എന്ന

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)