തമിഴ്നാട്ടിൽ ജല്ലിക്കെട്ടിനു അനുമതി നൽകിയതിനു പിന്നാലെ കർണാടകയിൽ എരുമയോട്ട മത്സരമായ കമ്പാലയ്ക്കും അനുമതി

: തമിഴ്നാട്ടിൽ ജല്ലിക്കെട്ടിനു അനുമതി നൽകിയതിനു പിന്നാലെ കർണാടകയിൽ എരുമയോട്ട മത്സരമായ കമ്പാലയ്ക്കും അനുമതി . കമ്പാലയ്ക്കനുകൂലമായ ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കി. കമ്പാലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ സംഘടനകൾ

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)