കാരുണ്യനായകന് റോസാപ്പൂവുമായി യുവതി

പതിനായിരക്കണക്കിന് രോഗാകൾക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്ന കാരുണ്യാ പദ്ധതി താളം തെറ്റുന്ണതിനെതിരെ കാരുണ്യ പദ്ധതിയുടെ ആവിഷ്കാരകൻ മുൻമന്ത്രി കെഎം മാണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളാ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തിരുവനന്തപുരത്തു നടത്തുന്ന സമരത്തിൽ

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)