ഖാദർ കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ട് പിൻവലിക്കണം: ജോസ് കെ മാണി

കോട്ടയം: ഖാദർ കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ട് അപൂർവമാണെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കരുത് എന്നും, അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതിനു മുമ്പേ നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നത് അപക്വവും വിവേകശൂന്യവും ആണെന്ന്

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)