ഇന്നലെ പരിഹാസം… ഇപ്പോ ലേലു അല്ലൂ .ലേലു അല്ലു

ചെയർമാൻ മരിച്ചാൽ മകനാണ് അടുത്ത ചെയർമാൻ എന്ന് ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ല എന്ന് താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പിജെ ജോസഫ് . മാധ്യമങ്ങൾ തന്റെ പ്രസ്ഥാവന വളച്ചൊടിച്ചുവെന്നും ജോസഫ്

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)