‘ബിനാലെ കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രചാരണ വാചകമാകും’.യു വി ജോസ്

കൊച്ചി: ബിനാലെയുടെ നാട്, കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രചാരണ വാചകമാകുമെന്ന് കേരള ടൂറിസം ഡയറക്ടര്‍ യു വി ജോസ് പറഞ്ഞു. ‘ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്’എന്ന പരസ്യവാചകത്തിനൊപ്പം ശക്തമായ

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)