ജോസ് കെ മാണിയെ ചെയർമാൻ ആക്കണം…

കൂരോപ്പട : കെഎം മാണിസാറിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഒഴിവുവന്ന പാർട്ടി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് പാർട്ടിയിൽ ഭൂരിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുള്ള ജോസ് കെ മാണിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നു കേരളാ കോൺഗ്രസ്‌

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)