പൂഞ്ഞാറിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം ന്റെ ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്മെമ്പർ ജോസഫ് പക്ഷത്ത്

സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് ചേർത്ത് ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങൾ നടത്തിയ ഒപ്പ് ശേഖരണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മറിയമ്മ

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)