ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ വെള്ളമില്ല – രോഗികൾ ദുരിതത്തിൽ,യൂത്ത് ലീഗ് ഉപരോധo

തൊടുപുഴ: ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിന് പോലും വെള്ളമില്ലാതെ രോഗികൾ ദുരിതത്തിൽ. ദേശീയ തലത്തിൽ പോലും പ്രശസ്തമായ തും ,ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമിക

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)