പെരിയാര്‍ കടുവാസങ്കേതത്തില്‍ കടുവകളുടെ എണ്ണം 35നും 40നും ഇടയിലാണെന്നും കണക്കെടുപ്പില്‍ കണ്ടെത്തി.

പെരിയാര്‍ കടുവാസങ്കേതത്തില്‍ പുതിയതായി 19 കടുവകളെ കൂടി കണ്ടെത്തി. കടുവാ സെന്‍സസിലാണ് ഇവയെ കണ്ടെത്തിയത്. ആകെ കടുവകളുടെ എണ്ണം 35നും 40നും ഇടയിലാണെന്നും കണക്കെടുപ്പില്‍ കണ്ടെത്തി. ഒക്ടോബര്‍

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)