സ്കൂളുകള്‍ ഇന്ന് തുറക്കും ; ഒന്നാം ക്ലാസിലേക്ക് മൂന്നര ലക്ഷം കുരുന്നുകള്‍

തിരുവനന്തപുരം : അവിധിദിനങ്ങള്‍ക്ക് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകള്‍ ഇന്ന് തുറക്കും. മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഒന്നാം ക്ലാസിലേക്കെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പ്രവേശനോത്സവത്തിന്‍റെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)