ഇണയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹോദരന്‍മാരുടെ പോരാട്ടം, വെെറലായി വീഡിയോ

https://youtu.be/UFhhH-vuydI ഇണയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ചേട്ടന്‍ സിംഹത്തിന്റെയും അനിയന്‍ സിംഹത്തിന്റെ തീ പാറുന്ന പോരാട്ടം കണ്ടപ്പോള്‍ കുഞ്ചന്‍ നമ്ബ്യാരുടെകനകം മൂലം കാമിനി മൂലം കലഹം പലവിധം ഉലകില്‍

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)