യോദ്ധായിലെ പടകാളി പാട്ടു വയലിൻ ബാൻഡിൽ പുനർജനിച്ചപ്പോൾ – കാണൂ , കേക്കൂ ആസ്വദിക്കൂ .

മ്യൂസിക് ഡെസ്ക് കൊച്ചി : ലോക പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ മലയാളത്തിൽ സംഗീതം ചെയ്തു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയ യോദ്ധായിലെ “പടകാളി ” എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അതി മനോഹരമായ

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)