കുട്ടിക്കാനം, പീരുമേട്,മേഖലകളിൽ പുലിയിറങ്ങി.

കുട്ടിക്കാനം, പീരുമേട്,മേഖലകളിൽ പുലിയിറങ്ങി. ഒന്നിലധികം പുലികളുടെ കാൽപാടുകൾ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്‌ഥർ പരിശോധിച്ച് സ്‌ഥിരീകരിച്ചു. കുട്ടിക്കാനത്തെ പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ ക്യാമ്പിലെ നായ്ക്കളെയും പുലി ആകമിച്ചു. കച്ചേരിക്കുന്നിലും പീരുമേട് ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ പരിസരത്തും പുലിയെ കണ്ടതിനാൽ വനംവകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പീരുമേട് മേഖല. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലും പീരുമേട്ടിൽ പുലിയിറങ്ങിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലും പീരുമേട്ടിൽ സ്വകാര്യ തോട്ടത്തിൽ പുലിയിറങ്ങി നായ്ക്കളെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. പുലിയിറങ്ങിയതിനാൽ രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങുവാൻ മടിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ.

Facebook Comments

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *