വാഹനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകൾ കുത്തനെകൂട്ടി.

ന്യൂഡൽഹി: മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചു. ലൈസൻസ് പുതുക്കാനുള്ള നിരക്ക് 50ൽ നിന്ന് 200 രൂപയായാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്ക് 2500ൽ നിന്ന് 10,000 രൂപയാക്കിയും വർധിപ്പിച്ചു. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ബൈക്കുകളുടേയും കാറുകളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ തുകയും വർധിപ്പിച്ചു. ബൈക്കിന്റേത് 200ൽനിന്ന് 1500ആയും കാറുകളുടേത് 5000 രൂപയ്ക്കു മുകളിലേക്കുമാണ് കൂടിയത്.

Facebook Comments

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *