കൂലി തച്ചുകാരും പെയ്ഡ് അവതാരകരും. അന്തി ചർച്ചക്കെത്തുമ്പോൾ..

കൂലി തച്ചുകാരും പെയ്ഡ് അവതാരകരും അന്തി ചർച്ചക്കെത്തുമ്പോൾ.. എം .ഷാനു രാഷ്ട്രീയ ലേഖകൻ അന്തിയടുക്കുമ്പോൾ കുളിച്ചു സെന്റും പൂശി ചാനൽതിണ്ണയിലിരുന്നു മടുപ്പില്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രഥമമായ

Read more