ജിഎസ്ടി: ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വ്യാപാരികൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണമെന്ന് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം: ജിഎസ്ടി നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യാപാരികൾ നിർബന്ധമായും രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണമെന്ന് സംസ്‌ഥാന വാണിജ്യ നികുതി വകുപ്പ്. ജനുവരി 15 ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തേണ്ട അവസാന

Read more

ജിഎസ്ടി: ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വ്യാപാരികൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണമെന്ന് സർക്കാർ  

                      തിരുവനന്തപുരം: ജിഎസ്ടി നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യാപാരികൾ നിർബന്ധമായും രജിസ്ട്രേഷൻ

Read more