യജമാനൊപ്പം നായ ചാടിയത് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിലേക്ക്

യജമാനൊപ്പം   നായ   ചാടിയത് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിലേക്ക്  ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരും അഭ്യാസികളുമായ മൃഗം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുത്തരമെ ഉണ്ടാകു, ശ്വാനൻ.  ആദിമകാലം മുതൽക്കെ മനുഷ്യന്റെ

Read more