മാസ് ടോള്‍വോര്‍ത്തിന് പുതിയ സാരഥികള്‍.

  ടോള്‍വോര്‍ത്ത്(ലണ്ടന്‍);മലയാളം ആര്‍ട്സ്ആന്‍ഡ് സ്പോര്‍ട്സ് സൊസൈറ്റി ടോള്‍വോര്‍ത്ത്     ലണ്ടന്‍  2017-18  വര്‍ഷത്തിലെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ ഐക്യകണ്ടേന തിരഞ്ഞെടുത്തു.ജോജോ അരയത്തിന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന വാര്‍ഷിക  യോഗമാണ്ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിച്ചത്.

Read more